Regulamin VII edycji Tarczyn Półmaraton 2017

1. CEL IMPREZY:

   • Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy ruchu.
   • Promocja Gminy i Miasta Tarczyn.
   • Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Tarczyn.
   • Promocja Zespołu Szkół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Tarczynie.

2. ORGANIZATOR:

   • Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie.
   • Współorganizator : Zespół Szkół Gimnazjum &  Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów.
   • Patronat nad biegiem sprawuje Burmistrz Tarczyna Barbara Galicz.

3. TERMIN I MIEJSCE BIEGU:

   • Bieg odbędzie się w dniu 10 września 2017 roku ulicami miasta i gminy Tarczyn z metą i startem przy ul. Szarych Szeregów w Tarczynie, start o godz. 11:00.
      • Zawodnicy na start muszą się zgłosić od godziny 10:45 do 10:50.
      • Długość trasy: 21,097 km – trasa posiada atest PZLA.

      • Trasa będzie posiadała oznaczony każdy kilometr.

4. PUNKTY ODŻYWIANIA, ODŚWIEŻANIA, KONTROLNE ORAZ LIMIT CZASU:

   • Punkty odżywiania będą znajdowały się co około 5 km.
   • Stoły na punktach odżywczych rozstawione będą w kolejności: pierwszy – woda, drugi – napój izotoniczny.
   • Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny.
   • Trasa Półmaratonu zamknięta jest dla ruchu kołowego do godziny 14:00.

   • Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 14:00 zobowiązani są do przerwania.
   • Biegu i dojechania do mety pojazdem z napisem "Koniec Półmaratonu".

5. ZASADY UCZESTNICTWA:

   • W VII Tarczyn Półmaraton prawo startu mają osoby, które do dnia 10 września 2017 roku ukończą 16 lat,
   • W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich zgodę na udział w półmaratonie podpisuje w  biurze zawodów Rodzic lub Opiekun prawny
   • Wszyscy zawodnicy startujący w VII Tarczyn Półmaraton, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Półmaratonu w dniach 09-10.09.2017 r.,
   • Odbieranie pakietów startowych odbywać się będzie na podstawie karty zgłoszenia.
   • Osoby podczas weryfikacji muszą posiadać dokument tożsamości z datą urodzenia oraz zdjęciem.
   • Uczestników półmaratonu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin
   • Półmaratonu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin.
   • Podczas weryfikacji wymagany będzie własnoręczny podpis startującego na karcie zgłoszenia potwierdzający start na własną odpowiedzialność.

   • W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego decyzja lekarza przed i w czasie biegu jest ostateczna.
   • Szatnie będą znajdowały się przy hali sportowej w pobliżu mety Półmaratonu. Zawodnicy oddają rzeczy zapakowane w worki z numerami startowymi do godziny 10:40. Wydawanie worków odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
   • Za rzeczy nieoddane do szatni organizator nie odpowiada.

6. KLASYFIKACJE:

   • W Półmaratonie będzie prowadzona klasyfikacja:
     • Generalna z podziałem na płeć,
     • Wiekowe z podziałem na płeć,
       • K-16-29  M-16-29
       • K-30-39  M-30-39
       • K-40-49  M-40-49
       • K-50-59 M-50-59

       • K-60-69  M-60-69
       • M-70+
     • Klasyfikacja dodatkowa dla mieszkańców z Gminy Tarczyn.

7. POMIAR CZASU:

   • W Półmaratonie pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywać firma CHRONOTEX za pomocą systemu chipów aktywnych zamocowanych w numerze startowym.
   • Oficjalnym czasem zawodów jest czas brutto, czas netto zostanie podany informacyjnie
   • Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.
   • Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować nieklasyfikowanie zawodnika.

8. ZASADY ZGŁOSZENIA:

   • Organizator ustala limit startujących, który wynosi 500 zgłoszonych i opłaconych zawodników.
   • Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie elektronicznie do dnia 7.09.2017 r. do godz. 24:00 na stronie zgłoszeń.
   • Nie będzie można dokonać zgłoszenia w biurze Półmaratonu w dniach 08-10. 09.2017.
   • Wpisanie na listę startową nastąpi po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie Organizatora.

9. BIURO ZAWODÓW:

   • Biuro Półmaratonu będzie czynne w dniach 09.09.2017r. od godz. 16:00 do 20:00,  i 10.09.2017 od godz. 8:00 do godz.10:30 w hali sportowej przy ZS w Tarczynie  ul. Szarych Szeregów 8 Tarczyn, tel. 608-055-374

10. OPŁATA STARTOWA:

   • Opłata startowa wynosi w zależności od kolejność zgłoszeń opłaconych:
      • 1-150         49 zł
      • 151- 300    59 zł
      • 301 -500      69 zł
      • Zawodnicy powyżej 70 roku życia są zwolnieni z opłaty startowej.
   • Sposoby dokonywania opłaty startowej:

   1. Płatność można dokonywać wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej, wyłącznie w polskiej walucie narodowej (polski złoty, PLN). Transakcje obsługiwane są przez system płatności internetowych, który jest prowadzony przez spółkę T-Pay z, na podstawie odrębnego regulaminu opracowanego przez T-Pay.
   2. Organizator nie przewiduje zapisów po 7 września 2017 r. oraz w dniu zawodów w biurze Półmaratonu.
   3. Wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi.
   4. Zawodnicy, którzy wpłacą wpisowe do 21.08.2017 otrzymają koszulkę w wybranym podczas rejestracji rozmiarze oraz numer startowy personalizowany. Pozostali otrzymają koszulki w dostępnych rozmiarach oraz numer startowy bez personalizacji.
     • Weryfikacja zawodników odbywać się będzie w biurze zawodów:
      1. W dniu 9 września 2016 roku (sobota) w godzinach od 16:00 do 20:00, w dniu zawodów tj. 10 września 2016 roku (niedziela) w godzinach od 8:00 do 10:30.

11. NAGRODY:

   • Zawodnicy, którzy zgłoszą się w terminie i terminowo dokonają opłaty startowej otrzymają w Biurze Zawodów pakiet startowy: pamiątkową koszulkę techniczną
   • Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w wyznaczonym limicie czasu otrzymują medal pamiątkowy.
   • Po biegu organizator zapewnia ciepły posiłek oraz słodycze i napoje
   • Nagrody za półmaraton nie dublują się
   • Zdobywcy miejsc I-III w poszczególnych  klasyfikacjach  otrzymają puchary oraz nagrody. Pula nagród objęta zostanie osobnym regulaminem, dostępnym 14 dni przed datą Półmaratonu
    • Od nagród przekraczających 760zł pobrany będzie podatek w wysokości 10% wygranej (art. 21 ust.1pkt.68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
    • Zawodnik odbierający nagrodę powinien posiadać: PESEL, NIP oraz informacje o siedzibie właściwego Urzędu Skarbowego.

12. ZASADY ZACHOWANIA  UCZESTNIKÓW BIEGU ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO:

   • Zawodnicy biegną wyłącznie trasą (ulicami) wyznaczoną przez organizatora.
   • Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń Policji, służb porządkowych organizatora biegu oraz osób odpowiedzialnych za bieg.
   • Bieg będzie odbywać się częściowo przy ruchu otwartym, należy więc zachować ostrożność.
   • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nieprzestrzegającego regulaminu imprezy.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Półmaratonu.
  2. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne Półmaratonu.
  3. Protesty rozstrzyga Dyrektor Półmaratonu – decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 3 dni.
  4. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach, oraz  chipa przymocowanego do obuwiu.
  5. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości.

  6. Organizator inf. o  niebezpieczeństwie  i zagrożeniach wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do Półmaratonu oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Uczestnika.
  7. Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w Półmaratonie.
  8. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
  9. Organizator zobowiązuje się do posiadania stosownego ubezpieczenia, obligatoryjnie wymaganego przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
  10. W dniu Półmaratonu od godziny startu pierwszego Uczestnika do godziny 24.00 w tym dniu, Uczestnicy Półmaratonu są objęci ubezpieczeniem na życie na podstawie Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika Półmaratonu w czasie biegu, wymaga osobnej polisy (w szczególności, zdrowotnej, odpowiedzialności cywilnej, z tytułu choroby, wypadku lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Półmaratonie), wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.
  11. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Dyrektora Półmaratonu.
  12. Regulamin może ulec zmianie.

14. PROGRAM IMPREZY:

  • 9 września  2017 r. (sobota)
    • 16:00 – 20:00 Biuro Półmaratonu – wydawanie numerów startowych.
  • 10 września  2017 r. (niedziela)
    • 8:00 - 10:30 Biuro Półmaratonu – wydawanie numerów startowych
    • 10:35 Rozgrzewka – prowadzenie fitness klub Fabryka Wag
    • 10:50 Ceremonia otwarcia
    • 11:00 Start Półmaratonu
    • 11:05 – start biegu (dzieci urodzone w 2011 roku i młodsze – 60m)
    • 11:10 – start do biegu (dzieci urodzone w latach 2009 - 2010 – 100m)
    • 11:15 – start do biegu (dzieci urodzone w latach 2007 - 2008 – 200m)
    • 11:20 – start do biegu (młodzież urodzona w latach 2005 - 2006– 400m)
    • 11:25 – start do biegu (młodzież urodzona w latach 2003 - 2004 – 600 m)
    • 11:30 – start do biegu (młodzież urodzona w latach 2001 - 2002 – 600 m)
    • 11:35 – start do biegu Rodzinnego na 2 km
    • 12:00 – „15 minut szaleństwa z Belgijką”
    • 12:10 - 14:00 -  Finisz zawodników Półmaratonu
    • 14:30 - Dekoracje i zamknięcie zawodów Rynek w Tarczynie
Początek strony